| Avaleht | Info | Registreeru liikmeks | Kontakt |

 
 
 

Üldinfo

Kes me oleme?

MTÜ TIKO

Liikmeinfo

PÕHIKIRI

Liikmemaks ja annetus

Dokumendid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kes me oleme

MTÜ TIKO PÕHIKIRI LAE ALLA

(mittetäielik)

I.  ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi on „Tarbija ja Isikute Kaitse Organisatsioon“, lühinimetusega „TIKO“, edaspidi Organisatsioon. Organisatsioonil on ainuõigus oma nimele.

2. Organisatsiooni asukoht on Eesti Vabariik ja tegutsemise kohaks on koht, kus asub Organisatsiooni juhatus.

3. Organisatsioon on tarbijate ja isikute vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärk on kaasa aidata tarbijate ja isikute õiguseid ning huvisid edendavale tegevusele, koolitamisele ja nende võimalust olla kaasatud ühiskonnas oma õiguste ning huvide kaitsel ning seda tagava poliitika kujundamisel.

4. Eesmärkide saavutamisel esindab organisatsioon iga tarbijat ja isikut ning iseenda huvisid. Selleks tehakse koostööd kõigi tarbijate ja isikutega kes on seotud või on huvitatud kaitsma või edendama oma ning teiste tarbijate ja isikute huvisid või õiguseid.

5. Organisatsioon esindab enda liikmeid ja iseennast vastavalt seadustele ning oma põhikirjast lähtuvalt.

6. Organisatsioon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest, Euroopa Liidu õigusaktidest, Rahvusvahelistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

7. Organisatsioon on kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, tema ainuomandis on oma nimega pitsat ning arveldusarved ja muud arved pankades, sümboolika ning oma häälekandjad.

8. Organisatsiooni võivad kuuluda ja seda igal moel toetada kõik tarbijad ja isikud, kes seda soovivad ja kelle seisukohad ühtivad TIKO tegevuse või eesmärkidega või nad näitavad ülesse head tahet kaasa aidata tarbijate ja isikute õiguste ning huvide edendamisele. Organisatsioon algatab ja loob oma liikmetele erinevaid toetusprojekte.

9. Organisatsiooni asutajaliikmete poolt valitakse ja presidendi poolt kinnitatakse ning perioodiliselt avaldatakse isikud keda tunnustatakse nende kliendi ja isikute sõbraliku tegevuse eest ning kes oma tegevusega on ülesse näidanud kliendi ja isikute sõbralikku käitumist. Samuti avaldatakse  kliendi ja isikute vastu ebasõbralikust üles näidanud isikud. Organisatsioon tunnustab ja annab ka muid asjakohaseid autasusid, meeneid, aukirju, jne.

10. Organisatsiooni varaks ja omandiks on selle kinnisvara, vallasvara, rahalised vahendid ja ainuomandiks organisatsiooni poolt loodud ja arvele võetud intellektuaalne omand.

 

 

 

ADMIN // madis@cppo.eu // © 2008 cppo.eu / cppo.ee - all rights reserved